Dịch vụ Kiểm toán độc lập

Hỗ trợ của chúng tôi

Bộ phận kiểm toán của chúng tôi cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Mô tả dịch vụ

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính

Xem thêm ›
Soát xét thông tin tài chính

Soát xét thông tin tài chính

Xem thêm ›
Kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước

Kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước

Xem thêm ›

Chuyên gia của chúng tôi

Nam Nguyen

Nam Nguyen

Managing Partner

Profile ›