Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính

Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ

Mục đích chính của dịch vụ này là thực hiện các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là ”Báo cáo Kiểm toán” trong đó trình bày ý kiến của kiểm toán viên cung cấp sự đảm bảo ở mức cao về việc liệu báo cáo tài chính có phản ánh trung thực và hợp lý theo các chuẩn mực về lập và trình bày báo cáo tài chính hay không. Khách hàng sử dụng sản phẩm “Báo cáo Kiểm toán” để nộp cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc gửi cho các bên liên quan để góp phần tạo uy tín và sự tin tưởng.

Có bốn loại ý kiến kiểm toán tùy thuộc vào ảnh hưởng có thể có của các phát hiện kiểm toán đối với báo cáo tài chính: (1) Ý kiến chấp nhận toàn phần; (2) Ý kiến ngoại trừ - chấp nhận từng phần; (3) Ý kiến trái ngược; (4) Từ chối đưa ra ý kiến.

Ngoài ra, một mục đích khác của dịch vụ là cung cấp cho khách hàng “Thư quản lý” trình bày các khuyến nghị hữu ích (nếu có) về (1) những thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ; (2) những rủi ro liên quan đến kế toán và thuế; (3) những yếu kém trong quản lý.

Khách hàng của dịch vụ này là những ai ?

Các công ty và tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán theo luật định, ví dụ như:

  • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  • Công ty đại chúng
  • Tổ chức phát hành chứng khoán và tổ chức kinh doanh chứng khoán
  • Các ngân hàng, Tổ chức tài chính, Công ty bảo hiểm
  • Doanh nghiệp nhà nước (trừ một số trường hợp ngoại lệ)

Các công ty hoặc dự án phi chính phủ được các công ty mẹ hoặc quỹ tài trợ yêu cầu phải có báo cáo tài chính (được lập theo Chuẩn mực riêng hoặc theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) được kiểm toán độc lập.

hoặc bất kì công ty hoặc tổ chức nào muốn gia tăng uy tín cho báo cáo tài chính để gửi cho các bên liên quan như nhà đầu tư, cổ đông, nhà cung cấp, bên cho vay và các đối tác kinh doanh. Báo cáo tài chính được kiểm toán sẽ góp phần tạo được niềm tin và sự tin tưởng từ các bên liên quan.