Người hành nghề dịch vụ kế toán phải có đủ giờ cập nhật kiến thức

Người hành nghề dịch vụ kế toán phải có đủ giờ cập nhật kiến thức

Người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, được đăng ký hành nghề đến ngày 31/12 năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không phải cập nhật kiến thức. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện hành nghề năm tiếp theo, từ ngày 16/8 của năm được cấp chứng chỉ đến ngày 15/8 của năm liền sau đó, người hành nghề phải có đủ giờ cập nhật kiến thức, theo quy định.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (Thông tư số 292/2016/TT-BTC), như sau: Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Đối với người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, thì được đăng ký để hành nghề dịch vụ kế toán đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không bắt buộc phải cập nhật kiến thức.

Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán trong năm tiếp theo năm liền sau năm được cấp chứng chỉ, thì từ ngày 16/8 của năm được cấp chứng chỉ đến ngày 15/8 của năm liền sau năm được cấp chứng chỉ, người hành nghề phải có đủ giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại Điều 5 thông tư này.

Về nội dung cập nhật kiến thức, các quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, kinh nghiệm thực hành kế toán, chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Các quy định của pháp luật có liên quan về kinh tế, tài chính, kiểm toán, kỹ năng quản lý, chuẩn mực kiểm toán quốc tế; các kiến thức và thông tin khác liên quan đến nghề nghiệp.

Về công khai thông tin về kế toán viên hành nghề, Bộ Tài chính cập nhật và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính định kỳ trước ngày 10 hàng tháng các thông tin sau: Danh sách kế toán viên hành nghề tại từng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Ngoài ra, công khai: Danh sách kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán; danh sách kế toán viên hành nghề bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Danh sách kế toán viên hành nghề có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024./.

Sẽ xóa tên kế toán viên hành nghề nếu giấy chứng nhận hết hiệu lực

Bộ Tài chính sẽ bổ sung hoặc xóa tên kế toán viên hành nghề trong danh sách công khai kế toán viên đăng ký hành nghề tại từng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được cấp, cấp lại, bị hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

 

Trích nguồn

Minh Anh - Thời báo Tài chính Việt nam

24/04/2024