Doanh nghiệp thành lập tháng 12 thì có nộp quyết toán thuế TNCN năm thành lập không?

Doanh nghiệp thành lập tháng 12 thì có nộp quyết toán thuế TNCN năm thành lập không?

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển ngày càng mạnh mẽ, việc thành lập doanh nghiệp không chỉ là một quyết định chiến lược mà còn là bước đầu tiên để bước vào thị trường kinh doanh cạnh tranh. Tuy nhiên, cùng với sự hứng thú và mong muốn phát triển, các nhà doanh nghiệp thường phải đối mặt với nhiều thách thức và câu hỏi pháp lý. Một trong những thắc mắc phổ biến mà các doanh nghiệp mới thường gặp phải là về việc nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm thành lập, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp được thành lập vào cuối năm, như những doanh nghiệp ra đời vào tháng 12.

1. Doanh nghiệp thành lập tháng 12 thì có nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm thành lập không? 

Khoản 4 Điều 12 Luật Kế toán 2015 quy định: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.  

Ngoài ra, khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định: “Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) kỳ kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”.  

Theo quy định trên thì doanh nghiệp được gộp báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024 và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 vào năm 2024. Nên không cần nộp riêng báo cái tài chính năm 2023 và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 nữa. Nhưng quy định về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân không có quy định cho phép gộp nên vẫn phải nộp nếu có phát sinh trả thu nhập cho người lao động năm 2023.  

Tại tiểu mục 2 Mục II Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành có hướng dẫn “trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN” còn trường hợp có phát sinh trả thu nhập dù không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.  

2. Hồ sơ quyết toán thuế cá nhân đối với doanh nghiệp mới thành lập  

Căn cứ tiểu mục 1 Mục IV Công văn 636/TCT/DNNCN năm 2021, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm những giấy tờ sau: 

(1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC; 

(2) Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC; 

(3) Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC; 

Cá nhân thự chiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì, cá nhân lập Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2023 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.  

3. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp mới thành lập  

Căn cứ tiểu mục 2 Mục IV Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 có quy định: “Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.  

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định cụ thể như sau: 

3.1 Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó”. 

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp mới thành lập nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.  

Tóm lại, việc quyết định liệu doanh nghiệp thành lập vào tháng 12 có nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm thành lập hay không là một vấn đề cần phải được làm rõ và thực hiện đúng đắn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật, các doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính, kế toán hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền để có được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. 

 

15/04/2024