Đề xuất sửa quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng.

Đề xuất sửa quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) trong đó sửa đổi quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu, cộng với các khoản thuế là thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có) (nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật).

Dự thảo Luật quy định: Đối với hàng hóa nhập khẩu là trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu cộng với các khoản thuế là thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có).

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định việc xác định giá đất được trừ khi xác định giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của Chính phủ để đảm bảo cơ sở pháp lý về thẩm quyền giao Chính phủ hiện nay (nội dung quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật).

Cụ thể, dự thảo Luật quy định: Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là giá bán bất động sản chưa có thuế giá trị gia tăng (GTGT), trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (giá đất được trừ). Chính phủ quy định việc xác định giá đất được trừ quy định tại điểm này.

Dự thảo Luật bổ sung quy định cụ thể giá tính thuế đối với 2 nhóm hàng hóa, dịch vụ để Luật hóa các quy định đang thực hiện ổn định tại các văn bản dưới Luật (nghị định, thông tư) gồm:

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0) (nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 dự thảo Luật).

Đối với dịch vụ kinh doanh: casinô, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược là số tiền thu được từ hoạt động này trừ số tiền đã đổi trả cho khách và số tiền trả thưởng cho khách (nếu có), đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế GTGT. Trong đó, số tiền đã đổi trả cho khách, bao gồm số tiền trả cho khách không sử dụng hết.

Bổ sung quy định giá tính thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh gồm: hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; vận tải, bốc xếp; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành; dịch vụ cầm đồ; sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành (giá bìa); hoạt động in; dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng thì giá tính thuế là giá bán chưa có thuế GTGT và giao Chính phủ quy định về giá tính thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh này để đảm bảo tính linh hoạt./.

06/03/2024