Cập nhật hải quan về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Cập nhật hải quan về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3987/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 7 năm 2023 và Công văn số 4146/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 08 năm 2023 hướng dẫn về trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ (“XNKTC”) khi có hiện diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài. Các công văn này đề cập các diễn biến tiếp theo về hoạt động XNKTC được nêu tại các Bản tin ngày 10/11/2022 và 9/6/2023 của chúng tôi.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.