Công ty TNHH Kiểm toán FAC cập nhập thông tin, tài liệu về thuế,  tài liệu chuyên ngành

Bản tin nhanh về văn bản Quản lý Doanh nghiệp và chính sách thuế : 

Năm 2021

Năm 2020

 • Nghị định mới quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (tiếng Việttiếng Anh)
 • Tin nhanh tháng 11 năm 2020 – Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Thuế 2019 (tiếng Việttiếng Anh)
 • Tin nhanh tháng 10 năm 2020 – Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê gia công lại của Hợp đồng gia công xuất khẩu (tiếng Việttiếng Anh)
 • Tin nhanh tháng 09 năm 2020 – Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại (tiếng Việttiếng Anh)
 • Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. (tiếng Việttiếng Anh)
 • Điểm tin nhanh quy định về thuế trong lĩnh vực bất động sản (tải tiếng Việttải tiếng Anh)
 • Nghị định sửa đổi 68/2020/NĐ/CP về giá chuyển nhượng – những thay đổi tích cực và hồi tố đối với mức khống chế chi phí lãi vay được trừ (tải tiếng Việttải tiếng Anh)

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Cập nhật thông tin về Thuế và Luật :

 • Bản tin nhanh số 5 về thuế 2017: Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015
 • Bản tin nhanh số 4 về thuế 2017: Ngày 3 tháng 7 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 2935/TCT-CS (“CV 2935”) hướng dẫn về việc xác định tỷ giá tính thuế NTNN và tỷ giá khi lập hóa đơn giá trị gia tăng (“GTGT”).
 • Bản tin nhanh số 3 về thuế 2017: Theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014, thuế nhà thầu sẽ không áp dụng đối với trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không có dịch vụ nào thực hiện tại Việt Nam
 • Bản tin nhanh số 2 về thuế 2017: Ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (“DNNVV”). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Bản tin nhanh số 1 về thuế 2017: Doanh nghiệp không được hoàn Thuế Giá trị Gia tăng (“GTGT”) lũy kế phát sinh trước 1/7/2016 nếu chưa kê khai vào chỉ tiêu hoàn thuế trên tờ khai tháng 6/2016 hoặc quý 2/2016.

Công ty Kiểm Toán FAC