Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài từng phần

Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài từng phần

Mô tả mục đích và sản phẩm của dịch vụ này

Mục đích chính của dịch vụ này là cung cấp nguồn lực cho bộ phận Kiểm toán nội bộ của khách hàng để hỗ trợ họ hoàn thành kế hoạch kiểm toán hàng năm.Sản phẩm mà khách hàng nhận được là các báo cáo kiểm toán nội bộ trình bày kết quả kiểm toán của chúng tôi đối với các phần công việc được giao, và các cuộc họp, nếu được yêu cầu, để giải trình kết quả của báo cáo với Ủy ban Kiểm toán của khách hàng.

Khách hàng của dịch vụ là những ai?

Khách hàng của dịch vụ này là doanh nghiệp có bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng không đủ nhân viên hoặc chuyên môn để hoàn thành kế hoạch kiểm toán nội bộ. Các doanh nghiệp này cần sự hỗ trợ có thể vì (1) không có đủ chuyên môn trong các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu, phân tích dữ liệu, và kiến thức chuyên sâu về các quy định pháp lý; hoặc (2) không có đủ nhân sự chuyên môn phù hợp do gặp khó khăn và tốn nhiều chi phí để tuyển dụng, đầu tư, và giữ chân nhân viên

Dịch vụ được cung cấp như thế nào?

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

Lập Kế hoạch:

Khách hàng sẽ xác định các phạm vi công việc mà họ muốn chúng tôi hỗ trợ thực hiện. Sau đó, chúng tôi tư vấn, trao đổi và thống nhất với khách hàng về cách thức thực hiện và phối hợp giữa hai bên để cùng nhau thực hiện với kết quả tốt nhất. Chúng tôi luôn cố gắng lường trước những khó khăn và vấn đề có thể phát sinh để cùng với khách hàng chuẩn bị trước những giải pháp phù hợp để phòng tránh những sự cố không mong muốn phát sinh.

Thực hiện công việc:

Nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ được cử đến và thực hiện công việc theo phương pháp và cách thức đã được thống nhất giữa hai bên (có thể là phương pháp của khách hàng hoặc của chúng tôi nhưng phải được hai bên đồng ý trước khi bắt đầu thực hiện).

Báo cáo kết quả thực hiện công việc:

Chúng tôi thường xuyên cập nhật tiến độ và tình hình cho người điều phối của khách hàng và gửi báo cáo kết quả công việc khi hoàn thành. Khi được yêu cầu chúng tôi trực tiếp sẽ giải trình các vấn đề cho Ủy ban Kiểm toán của khách hàng.

Cách thức và phương pháp thực hiện công việc của chúng tôi đều tuân thủ các quy định của Việt Nam về Kiểm toán nội bộ, và các Thông lệ và Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ.