Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài toàn phần

Kiểm toán nội bộ - Thuê ngoài toàn phần

Mô tả mục đích và sản phẩm của dịch vụ này?

Mục đích chính của dịch vụ này là giúp khách hàng thực hiện toàn bộ các kế hoạch kiểm toán nội bộ của bộ phận Kiểm toán nội bộ. Chúng tôi sẽ họp và thống nhất với khách hàng về số lượng và lịch trình các kế hoạch kiểm toán hàng năm và dần triển khai các kế hoạch đó trong năm.

Sản phẩm mà khách hàng nhận được là các báo cáo kiểm toán nội bộ sau khi triển khai và hoàn thành các kế hoạch kiểm toán của doanh nghiệp. Khi được yêu cầu, chúng tôi trực tiếp giải trình kết quả của báo cáo kiểm toán nội bộ với Ủy ban Kiểm toán của khách hàng.

Khách hàng của dịch vụ này là những ai?

Khách hàng của dịch vụ này là các doanh nghiệp muốn thuê ngoài để thực hiện toàn bộ kế hoạch kiểm toán nội bộ, thay vì họ tự làm hay thuê ngoài từng phần.

Nhu cầu này phát sinh là vì các doanh nghiệp muốn tận dụng một phần hoặc toàn bộ các lợi thế mà việc thuê ngoài đem lại, như có thể giúp: (1) đáp ứng được yêu cầu về thời hạn xử lý công việc, (2) tiết kiệm được công sức và thời gian cho ban lãnh đạo doanh nghiệp, (3) tiết kiệm chi phí hơn cho doanh nghiệp, (4) bảo đảm chất lượng công việc hơn, (5) nâng cao hơn tính độc lập khách quan, (6) tận dụng được thương hiệu uy tín của nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ

Dịch vụ được cung cấp như thế nào?

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

Đánh giá rủi ro:

Chúng tôi sẽ nghiên cứu các tài liệu của công ty để xác định xem các sứ mệnh của công ty, cũng như các mục tiêu, và chỉ tiêu đo lường là như thế nào, và sau đó đánh giá xem các mục này thực tế được thực hiện và hoàn thành ở mức độ nào. Chúng tôi cũng nghiên cứu các tài liệu mô tả về quy trình công việc, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, cũng như có thể tham chiếu kết quả của các cuộc kiểm toán trước đó.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xác định các rủi ro chính yếu của doanh nghiệp và đánh giá tác động tương ứng của những rủi ro đó đối với các lĩnh vực sẽ được kiểm toán để đảm bảo rằng cuộc kiểm toán của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở định hướng rủi ro khi chúng tôi dần phát triển các mục tiêu kiểm toán cụ thể.

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ:

Kế hoạch kiểm toán nội bộ sẽ được chúng tôi xây dựng, sau đó được xem xét bởi khách hàng và cuối cùng được Ủy ban Kiểm toán xác nhận ngay từ đầu để đảm bảo kế hoạch kiểm toán đó được tập trung vào những khu vực và quy trình quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ:

Trước tiên, chúng tôi tiến hành phỏng vấn nhân sự quản lý liên quan để hiểu rõ về các quy trình kinh doanh thuộc đối tượng kiểm toán.

Tiếp theo, chúng tôi thực hiện thủ tục kiểm tra “walkthrough”, nghĩa là chọn ngẫu nhiên các bộ chứng từ và rà soát lại các bước xử lý mà các bộ phận đã thực hiện với bộ chứng từ đó để xác định các rủi ro và các thủ tục kiểm soát liên quan. Đánh giá về tính hữu hiệu về mặt thiết kế của các thủ tục kiểm soát được thiết kế trong từng quy trình liên quan.

Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện chọn mẫu các giao dịch để kiểm tra tính hiện hữu và tính hiệu quả trên thực tế của các thủ tục kiểm soát liên quan tới các giao dịch đó. Mẫu giao dịch được kiểm tra sẽ phải lựa chọn từ toàn bộ các giao dịch phát sinh trong cả một giai đoạn tài chính để bảo đảm tính đại diện cho cả kỳ kiểm toán.

Báo cáo & trao đổi kết quả

Báo cáo kiểm toán nội bộ của chúng tôi sẽ trình bày toàn bộ những điểm yếu, và lỗ hổng của hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như các khuyến nghị phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các kiểm tra sau đó để bảo đảm rằng các bộ phận liên quan cải thiện và khắc phục các điểm yếu và lỗ hỏng đã nêu trong báo cáo kiểm toán nội bộ theo đúng lịch trình đã thống nhất trước đó.

Cách thức và phương pháp thực hiện công việc của chúng tôi đều tuân thủ các quy định của Việt Nam về Kiểm toán nội bộ, và các Thông lệ và Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ .