Quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. 

 

Tại sao phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Kiểm toán là cái thước đo tin cậy về chi tiêu lỗ lãi thật của cơ quan doanh nghiệp. Vì vậy để đánh giá về mặt tài chính một cơ quan thì phải sử dụng dịch vụ kiểm toán.

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị nhằm mục đích đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực và quy định hiện hành.

Quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Bước 1: Quá trình ký kết hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ kiểm toán

Phương châm của chúng tôi trong giai đoạn này là không ngừng tìm hiểu về Công ty, Ban giám đốc Công ty, hoạt động kinh doanh và các rủi ro trong kinh doanh của Qúy công ty, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức hoạt động, độ lớn của Doanh nghiệp xét trên các chỉ tiêu tuyệt đối, tương đối, các yêu cầu của Công ty về loại hình dịch vụ…từ đó tiếp cận và xây dựng một bản hợp đồng với lịch trình, phạm vi, mức phí phù hợp. Mục tiêu của giai đoạn này là đeo đuổi, chia sẻ tiến với ký kết hợp đồng để cùng phát triển.

Bước 2: Quá trình trổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán

Dựa trên bản Hợp đồng đã được ký kết, phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được thừa nhận, Chúng tôi tiến hành lập kế hoạch kiểm toán tổng thể định hướng cho cuộc kiểm toán (có được từ các thông tin chung về Công ty), lập kế hoạch kiểm toán chi tiết ( Có được thông tin từ bản hợp đồng, Chương trình kiểm chuẩn của Công ty), bố trí hệ thống nhân sự các cấp phù hợp với hợ đồng đã ký kết với Công ty ( Ban giám đốc điều hành Hợp đồng – Ban cố vấn thường trực – Công ty liên kết (nếu cần thiết) – Cộng tác viên (nếu cần thiết) – Nhóm kiểm toán). Trong quá trình này, Chúng tôi sẽ gửi đến đơn vị các Văn bản đề nghị chuẩn bị số liệu, tài liệu, Văn bản thông báo về kế hoạch, lịch trình, nhân sự chính thức của cuộc kiểm toán, các dự kiến về thời gian phát hành báo cáo, tổ chức cuộc họp..

Bước 3: Quá trình kiểm toán tại đơn vị

+ Đây là quá trình quan trọng, quyết định đến phần lớn chất lượng của cuộc kiểm toán, đây là quá trình các kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Tư vấn Việt Nam tiến hành thu thập số liệu, thực hiện các thủ tục kiểm toán từ tổng hợp đến chi tiết số liệu liên quan đến Báo cáo được kiểm toán. Trong quá trình này ngoài các thủ tục kiểm toán thông thường, các kiểm toán viên cũng có thể dùng các thủ tục như Xác nhận, Phỏng vấn, Kiểm kê, Quan sát để củng cố bằng chứng kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến về Bào cáo tài chính

+ Trong quá trình này, sự xuất hiện của Ban giám đốc, các cố vấn kỹ thuật (nếu cần thiết) sẽ giúp cho các kiểm toán viên bổ sung và hoàn thiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán.

+ Cuộc kiểm toán tại đơn vị sẽ được định hướng tập trung vào những khu vực then chốt thông qua việc phân tích rủi ro và sử dụng các kỹ thuật kiểm toán với sự hỗ trợ của phần mềm kiểm toán Quốc tế – GAVA INTERNATIONAL AUDIT SYSTEM – ASI GAVA. Đây là nét khác biệt cơ bản của chúng tôi so với các Công ty kiểm toán nội địa khác. Với sự hộ trợ của phần mềm kiểm toán này, cho phép chúng tôi lập báo cáo và xử lý các vấn đề điều chỉnh chi tiết với từng đơn vị thành viên mà vẫn đáp ứng được tiến độ thời gian đề ra của cuộc kiểm toán. Phần mềm kiểm toán này sẽ cực kỳ hữu dụng cho mục tiêu hợp nhất báo cáo toàn công ty đối với các đơn vị có nhiều thành viên.

+ Quan tâm đến các vấn đề tài chính, về thuế theo quy định từng thời kỳ từng niên độ kế toán và coi đó là một trọng tâm trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thường niên. Phần lớn mục tiêu này được các công ty kiểm toán nội địa xem là một vấn đề khá nhạy cảm trong các kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên. Đây cũng là lý do giải thích vì sao các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán vẫn còn có những sự việc khác biệt quá lớn (khác biệt là điều không thể tránh khỏi) kết quả so với các công ty tài chính, cơ quan thuế. Điều này có thể giải thích là một sự tất yếu do Chính sách tài chính, chính sách Thuế và chế độ kế toán của Việt Nam chưa có sự hòa hợp trong việc xem xét, ghi chép các khoản thu nhập hay chi phí.

Bước 4: Tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán

Đây là giai đoạn kết tinh các kết quả kiểm toán dạng thống kê theo từng đối tượng, từng khoản mục hay chủ điểm kiểm toán.

Cùng với sự tham gia của các chuyên gia, cố vần và Ban giám đốc, nhóm kiểm toán sẽ soạn lập lên bảng tổng hợp số liệu kiểm toán. Bảng tổng hợp các vấn đề kế toán cần được hoàn thiện, Bản tổng hợp các vấn đề về thuế cần được hoàn thiện… và các Bản tổng hợp khác phù hợp với đối tượng của hợp với đối tượng Hợp đồng kiểm toán. Các số liệu này sẽ được gửi tới doanh nghiệp như một phần không thể thiếu của Bản dự thảo Báo cáo kiểm toán.

Bước 5: Phát hành dự thảo báo cáo kiểm toán

Trên cơ sở các số liệu tổng hợp kết quả kiểm toán, kết hợp với các thông tin tổng hợp từ các số liệu liên quan ( Các báo cáo giải trình của ban Giám đốc, Báo cáo về thư xác nhận, Báo cáo về việc kiểm kê, Báo cáo về kết quả đánh giá quan sát, phân tích…..) Ban giám đốc và các chủ nhiệm kiểm toán sẽ tiến hành lập bản dự thảo: Báo cáo kiểm toán và bản tổng hợp Báo cáo tài chính, danh mục các bút toán đề nghị được xử lý vào báo cáo tài chính và các Bảng tổng hợp …

Các bản báo cáo này được xây dựng trên cơ sở các qua định của chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, Quy định về Thuế, Quy định về tài chính và các quy định khác ( Của công ty mẹ, Tổng công ty…..) và là liệu dùng để Công ty Kiểm toán Tư vấn Việt Nam đưa ra ý kiến của Công ty về Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Bước 6: Tổng hợp xử lý các vấn đề, số liệu sau kiểm toán

Đây là giai đoạn trao đổi thông tin 2 chiều giữa công ty Kiểm toán Tư vấn Việt Nam và Doanh ngiệp được kiểm toán, trong giai đoạn này, Kiểm toán viên cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ và sau ngày kết thúc kiểm toán (theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và Việt Nam) để củng cố các bằng chứng kiểm toán; Đây cũng là giai đọa doanh nghiệp và công ty kiểm toán chia sẻ các am hiểu về kế toán, thuế, tài chính…thông qua các trao đổi giữa các cấp của hai công ty để tiến đến sự thống nhất và tôn trọng các quy định tài chính, kế toán, thuế trong việc sử lý số liệu tài chính;Đây cũng là giai đoạn để Ban giám đốc và các vị Chủ nhiệm kiểm toán chính thức phát hành ra Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của Đơn vị;

Bước 7: Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức

Tùy theo yêu cầu và những điểm thống nhất trong Hợp đòng kiểm toán mà Báo cáo kiểm toán sẽ được phát hành bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc một thứ tiếng nào khác… tuy nhiên Báo cáo bằng tiếng Việt sẽ được coi là thứ ưu tiên trong tranh tụng trên lãnh thổ Việt Nam.Số bản báo cáo sẽ được quy định trong Hợp đồng kiểm toán; Nguyên tắc cơ bản của công ty Kiểm toán Tư vấn Việt Nam là phát hành : 8 bộ trong đó khách hàng 06 bộ và lưu Công ty kiểm toán 02 bộ;Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin trong Báo cáo kiểm toán cho một bản báo cáo hay một bản thông tin công bố ra bên ngoài thi nên cần thiết có ý kiến của công ty Kiểm toán tư vấn Việt Nam, điều này đảm bảo việc sử dụng thông tin được đúng luật và tối ưu hơn cho yêu càu cung cấp thông tin của doanh nghiệp;

Bước 8: Xử lý sau phát hành báo cáo kiểm toán, hậu hợp đồng

Chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng yêu cầu của Quý công ty và làm cho quá trình kiểm toán trở thành một công cụ quản lý góp phần nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.Chúng tôi điều tra mức độ hài lòng của Quý công ty để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các mong muốn của Quý công ty và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.Trong quá trình này, Chúng tôi sẽ phối kết hợp với Quý công ty trong việc đưa báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính đã được kiểm toán ra ngoài công chúng; Quá trình này cũng là khâu phối kết hợp về mặt tác nghiệp giữa Công ty kiểm toán và công ty trong quá trình xử lý các kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đối tượng khác…

 

 

 

Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

  • Địa chỉ : 64/4 ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM
  • Điện thoại: 028 3636 4038 – 028 3636 4039
  • E-mail : kiemtoandenhat@gmail.com
Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat