Xác định giá trị DN

 • Địa điểm:KCN Phú Bài, Thừa Thiên Huế
 • Đơn vị:Công ty TNHH MTV TOKYO STYLE VIETNAM HUE

Bên A yêu cầu bên B thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp của

Công ty TNHH MTV TOKYO STYLE VIETNAM HUE (sau đây gọi tắt là TSVH)

Địa chỉ: Lô C-2-3, C-2-4, Khu Công Nghiệp Phú Bài giai đoạn II, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

tại thời điểm do Hai bên xác định

Mục đích : Xác định giá trị doanh nghiệp ước tính theo giá trị thị trường để chuyển nhượng doanh nghiệp

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: do Hai bên xác định

 Luật định và chuẩn mực

Hai bên xác định Luật và chuẩn mực để thực hiện Hợp đồng:

 • Bên B sẽ thực hiện kiểm toán phù hợp với các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo đó, Bên B sẽ lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán nhằm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính của TSVH không còn sai sót trọng yếu do nhầm lẫn hoặc gian lận mà chưa được phát hiện. Tuy nhiên, do bản chất của gian lận, một cuộc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện một cách hợp lý vẫn có thể sẽ không phát hiện được các sai sót trọng yếu. Vì vậy, cuộc kiểm toán được thiết lập để đạt được sự đảm bảo hợp lý, nhưng không tuyệt đối rằng các báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu. Cuộc kiểm toán không nhằm phát hiện các sai sót và gian lận không mang tính trọng yếu đối với Báo cáo tài chính của TSVH.
 • Cuộc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu các bằng chứng liên quan đến các số liệu được trình bày trên Báo cáo tài chính, đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính kế toán trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá tổng quát tính đúng đắn của việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính.
 • Cuộc kiểm toán bao gồm việc tìm hiểu về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ để lập kế hoạch kiểm toán cũng như xác định nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, cuộc kiểm toán không nhằm cung cấp sự đảm bảo cũng như báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Mục tiêu của cuộc kiểm toán là đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính được trình bày theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp, trên các khía cạnh trọng yếu. Việc đưa ra ý kiến kiểm toán, cũng như việc trình bày ý kiến bằng văn bản của Bên B sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế tại ngày Bên B lập Báo cáo kiểm toán. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà Bên B không thể hoàn thành cuộc kiểm toán hoặc không thể đưa ra ý kiến kiểm toán thì Bên B sẽ trao đổi với đại điện của Bên A

Trách nhiệm của bên A

 • Yêu cầu Ban Giám đốc TSVH có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Theo đó, Bên A có trách nhiệm yêu cầu Ban Tổng Giám đốc TSVH: (1) thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu đối với việc lập Báo cáo tài chính; (2) phát hiện và đảm bảo rằng TSVH tuân thủ theo các quy định hiện hành đối với mọi hoạt động của mình bao gồm việc lưu giữ và quản lý các chứng từ, sổ kế toán, Báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan một cách an toàn, bí mật theo đúng quy định của Nhà nước; (3) phản ánh các nghiệp vụ phát sinh một cách đúng đắn vào sổ sách kế toán; (4) điều chỉnh Báo cáo tài chính trong trường hợp có sai sót trọng yếu; (5) thực hiện các ước tính kế toán phù hợp; (6) bảo vệ an toàn cho các tài sản; (7) đánh giá tổng quát tính đúng đắn của Báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung; (8) đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo tài chính của Công ty cho Bên B; (9) bố trí nhân sự liên quan cùng làm việc với Bên B trong quá trình kiểm toán.
 • Bên A có trách nhiệm yêu cầu TSVH cung cấp và xác nhận các giải trình đã cung cấp trong quá trình kiểm toán vào “Thư giải trình của Ban Tổng Giám đốc”, một trong những yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, trong đó nêu rõ trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc TSVH trong việc lập Báo cáo tài chính và khẳng định rằng ảnh hưởng của từng sai sót và tổng hợp các sai sót không được điều chỉnh trên Báo cáo tài chính do Bên B tổng hợp trong quá trình kiểm toán cho kỳ hiện tại và các sai sót liên quan đến kỳ hoạt động trước là không trọng yếu đối với tổng thể Báo cáo tài chính.
 • Yêu cầ TSVH cung cấp hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của tài sản của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho bên B tiến hành công việc thẩm định giá, thu thập thông tin về tài sản cần xác định giá trị từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. TSVH chịu trách nhiệm hoàn toàn tính pháp lý về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản yêu cầu thẩm định giá.
 • Cử đại diện có mặt tại hiện trường để hỗ trợ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm kế thẩm định giá tài sản.
 • Đảm bảo TSVH sử dụng kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp đúng mục đích được ghi rõ trong Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp và điều 1 của hợp đồng này. Nếu TSVH sử dụng sai mục đích thì TSVH phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trách nhiệm của bên B

 • Cung cấp cho Bên A dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của TSVH tại thời điểm do Hai bên xác định để làm căn cứ cho mục đích xác định giá trị doanh nghiệp của TSVH. Các Báo cáo tài chính này được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Bên B sẽ có trách nhiệm trong việc: (1) lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam; (2) lập và thông báo cho Bên A về nội dung và kế hoạch kiểm toán, thực hiện cuộc kiểm toán theo kế hoạch; (3) cử các kiểm toán viên có năng lực và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán; (4) cung cấp báo cáo kiểm toán cho Bên A khi kết thúc công việc kiểm toán.
 • Bên B thực hiện công việc kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật. Theo đó Bên B không được quyền tiết lộ cho bất kỳ một Bên thứ Ba nào mà không có sự đồng ý của Bên A, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật, hoặc trong trường hợp thông tin đã được phổ biến hoặc được Bên A hay TSVH công bố.
 • Bên B có trách nhiệm yêu cầu Bên A xác nhận các giải trình đã cung cấp cho Bên B trong quá trình thực hiện kiểm toán. Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, việc đáp ứng các yêu cầu này và Thư giải trình của Ban Tổng Giám đốc TSVH về những vấn đề liên quan là một trong những cơ sở để Bên B đưa ra ý kiến của mình về Báo cáo tài chính của TSVH.
 • Bảo đảm bí mật các thông tin tài liệu, hồ sơ liên quan đến tài sản xác định giá trị do bên A và TSVH cung cấp.
 • Thẩm định giá toàn bộ tài sản của TSVH theo danh mục tài sản trong Báo cáo tài chính của TSVH ước tính theo giá thị trường tại thời điểm do Hai bên xác định để làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp của TSVH.
 • Lập bản báo cáo hoặc chứng thư về “Giá trị doanh nghiệp”.
 • Thời hạn để Bên B hoàn thành báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 20/12/2012 với điều kiện bên A cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ thẩm định giá.
 • Cấp cho bên A:
  – 05 bản chính (tiếng việt) và 05 bản chính (tiếng Anh) Báo cáo kiểm toán;
  – 05 bản chính (tiếng Việt) và 05 bản chính (tiếng Anh) chứng thư thẩm định giá tài sản;
  – 05 bản chính (tiếng Việt) và 05 bản chính (tiếng Anh) Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Cấp cho bên A hóa đơn giá trị gia tăng ngay sau khi nhận được phí dịch vụ.

 

CHẤT LƯỢNG
TIẾN ĐỘ
Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat