Xác định giá trị liên kết

Thưa Quý Doanh nghiệp, trong bối cảnh các quy định pháp luật thuế về giá giao dịch liên kết (“GDLK”) đang ngày càng hoàn thiện, các cơ quan thuế Việt Nam ngày càng tăng cường thanh kiểm tra thuế và thực hiện các điều chỉnh liên quan đến giá GDLK, việc tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về xác định giá GDLK là yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp nộp thuế nhằm giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn có liên quan.

Khi chuẩn bị kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp có GDLK cần rà soát cẩn thận chính sách xác định giá GDLK và chủ động lên kế hoạch thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ hàng năm, bao gồm lập Hồ sơ xác định giá GDLK, kê khai các Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và GDLK và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (“CbCR”).

Đây chính là thời điểm để doanh nghiệp xem xét các yêu cầu và thời hạn tuân thủ nhằm quản lý một cách chủ động và hiệu quả các yêu cầu tuân thủ liên quan đến giá GDLK. Điều 18, Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có GDLK (“Nghị định 132”) quy định Hồ sơ xác định giá GDLK phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan thuế; đồng thời các Phụ lục kê khai thông tin về quan hệ liên kết và GDLK phải được chuẩn bị và nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm .

Nội dung pháp luật thuế về giá GDLK khá phức tạp, khó hiểu. Các vấn đề giá GDLK có thể gây ra những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp. Do đó, việc chủ động đánh giá các rủi ro và tuân thủ các quy định sẽ mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các bên có liên quan và các nhà đầu tư tiềm năng khác .

Nếu Quý Doanh nghiệp có câu trả lời là “có” cho một hoặc nhiều câu hỏi dưới đây thì công ty có thể thuộc trường hợp phải tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định thuế về GDLK:

 

Không

Quý Doanh nghiệp có giao dịch về mua, bán nguyên liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa, tài sản cố định hoặc cung cấp, nhận dịch vụ xuyên biên giới với các bên có quan hệ liên kết?

Quý Doanh nghiệp có các thỏa thuận tài chính xuyên biên giới với các bên có quan hệ liên kết?

Quý Doanh nghiệp có giao dịch với các bên có quan hệ liên kết tại Việt Nam và một trong các bên có quan hệ liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo quan sát thực tiễn của chúng tôi, các dấu hiệu sau thường bị Cơ quan thuế tập trung thanh tra về giá chuyển nhượng :

  • Lợi nhuận biên thấp qua các năm
  • Lỗ liên tục qua các năm
  • Giá giao dịch biến động qua các năm
  • Lợi nhuận biên thay đổi bất thường qua các năm
  • Lỗ trong một vài năm hoặc trong một vài bộ phận
  • Các thỏa thuận chia sẻ chi phí
  • Tái cấu trúc tập đoàn
  • Các vướng mắc về Cơ sở thường trú
  • Quản lý năng lực sản xuất
  • Thanh toán phí bản quyền/ phí quản lý

Dịch vụ của chúng tôi

Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và tờ khai giao dịch liên kết)

Lập/ Soát xét các chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết

Hoạch định và tái cấu trúc liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết

Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp bị kiểm tra về xác định giá giao dịch liên kết

Cập nhật các quy định về giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết.