Soát xét thông tin tài chính

Soát xét thông tin tài chính

Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ

Mục đích chính của Dịch vụ là thực hiện các thủ tục soát xét theo chuẩn mực để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là “Báo cáo Soát xét” trong đó bày tỏ kết luận của kiểm toán viên về việc liệu có bất kỳ thông tin nào thu thập được trong quá trình soát xét cho thấy báo cáo tài chính không phản ánh trung thực và hợp lý theo khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính. Khách hàng sử dụng sản phẩm “Báo cáo Soát xét” để nộp cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc gửi cho các bên liên quan để góp phần tạo uy tín và sự tin tưởng. Tuy nhiên, mức độ đảm bảo của “Báo cáo Soát xét” sẽ thấp hơn “Báo cáo Kiểm toán”.

Có bốn loại kết luận phụ thuộc vào ảnh hưởng có thể có của các vấn đề trên báo cáo tài chính: (1) Kết luận chấp nhận toàn phần; (2) Kết luận ngoại trừ; (3) Kết luận trái ngược; (4) Từ chối đưa ra kết luận.

Ngoài ra, một mục đích khác của dịch vụ là cung cấp cho khách hàng “Thư quản lý” trình bày các khuyến nghị hữu ích (nếu có) về (1) những thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ; (2) những rủi ro liên quan đến kế toán và thuế; (3) những yếu kém trong quản lý.

Khách hàng của dịch vụ là những ai ?

Các công ty và tổ chức được yêu cầu soát xét bởi pháp luật như các ty niêm yết, công ty đại chúng lớn.

Bất kì công ty hoặc tổ chức nào muốn gia tăng sự tin cậy cho báo cáo tài chính để gửi cho các bên liên quan như nhà đầu tư, cổ đông, nhà cung cấp, bên cho vay và các đối tác kinh doanh. Báo cáo tài chính được soát xét bởi kiểm toán viên sẽ giúp khách hàng có được niềm tin và sự tin tưởng của các bên liên quan.