Kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước

Kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước

Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ này ?

Mục đích chính của Dịch vụ là thực hiện các thủ tục đã được thỏa thuận trước với khách hàng để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là “Báo cáo về những phát hiện thực tế” đối với từng thủ tục đã thỏa thuận trước đó. Báo cáo này không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào như Báo cáo Kiểm toán hay Báo cáo Soát xét. Thay vào đó, người sử dụng báo cáo về các phát hiện thực tế phải tự đánh giá các thủ tục và các phát hiện do kiểm toán viên báo cáo và tự đưa ra kết luận dựa trên báo cáo về các phát hiện thực tế của kiểm toán viên. Báo cáo này được khách hàng sử dụng cho mục đích quản tri nội bộ, không được công bố rộng rãi ra bên ngoài.

Khách hàng của dịch vụ này là những ai ?

Khách hàng của dịch vụ này có thể là bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào có nhu cầu sử dụng. Kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước có thể được sử dụng trong việc mua hoặc bán một doanh nghiệp, xác minh số dư tiền mặt, kiểm tra số dư chứng khoán, kiểm tra các quy định về thuế thu nhập, xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý môi trường …

Đối với nhiều đối tượng, kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước làm gia tăng tính xác thực đối với thông tin tài chính, và đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn, do vài giới hạn của miễn trừ kiểm toán, kiểm tra theo các thủ tục thỏa thuận trước trở thành một thay thế hữu ích cho kiểm toán.