DỊCH VỤ KẾ TOÁN

service-3

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH CHỨNG TỪ-SOÁT XÉT QUYẾT TOÁN THUẾ
Bước 1  Rà soát lại cách lập báo cáo Quyết toán thuế (Gồm báo cáo tài chính; Tờ khai quyết toán thuế TNDN; Tờ khai quyết toán thuế TNCN) có phù hợp với sổ sách kế toán và phù hợp với Luật thuế chưa?
Bước 2 Kiểm tra chi tiết từ chứng từ vào sổ sách kế toán (kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và kiểm tra cách hạch toán kế toán), chi tiết kiểm tra như sau:
Kiểm tra những nghiệp vụ ghi nhận chi phí về mặt chứng từ đã hợp lệ để được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý chưa? Có cần bổ sung chứng từ không?.
Kiểm tra bộ hồ sơ lao động tiền lương đã đầy đủ để đủ cơ sở chấp nhận là chi phí hợp lý chưa (Đặc biệt quan tâm đến hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động trên 3 tháng; Bảng lương; Bảng chấm công); Đơn vị đã có quy chế tiền lương, tiền thưởng?…. Đơn vị có tham gia BHXH đối với những nhân viên làm việc từ 3 tháng trở lên không?
Kiểm tra bộ hồ sơ tài sản cố định đã có đầy đủ chứng từ theo quy định để chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp để được tính vào chi phí hợp lý (Gồm thẻ tài sản, hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản..); Thời gian khấu hao tài sản cố định đã phù hợp với thông tư hiện hành hướng dẫn trích khấu hao chưa? cũng như những khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn có đầy đủ hóa đơn chưa và đã phân bổ phù hợp hay chưa?
Kiểm tra về hàng tồn kho đã có đầy đủ phiếu nhập, phiếu xuất, có đầy đủ chứng từ gốc kèm theo chưa? Có bảng tổng hợp nhập xuất tồn không? Có biên bản kiểm kê hàng tồn kho? Đơn vị có bảng tính giá thành không? Đơn vị áp dụng giá xuất kho hàng tồn kho có thống nhất chưa và có làm đúng chưa?. Đối với đơn vị sản xuất thì có xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu và gửi cho cơ quan thuế không?
Kiểm tra những nghiệp vụ lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;Dự phòng nợ phải thu khó đòi có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định của thông tư hướng dẫn trích lập dự phòng chưa để tiến hành bổ sung chứng từ nhằm đáp ứng được bộ hồ sơ đầy đủ để được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý.
Xem xét những khoản chi phí lãi vay của cá nhân với mức lãi suất có cao hơn quá 1,5 lần lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước quy định không? Có đầy đủ hợp đồng và đã tính đủ chi phí chưa và có thu lại thuế TNCN trước khi trả cho cá nhân cho vay không?
Kiểm tra xem những khoản doanh thu tài chính và chi phí tài chính của việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm được thực hiện như thế nào khi quyết toán thuế TNDN?
Kiểm tra lại cách tính chi phí hợp lý để tính chi phí bị khống chế đã đúng theo quy định của pháp luật thuế chưa?
Rà soát lại những khoản chi phí hợp lý mà đơn vị loại ra khỏi chi phí không hợp lý hoặc ngược lại?
Kiểm tra xem đối với hóa đơn đầu ra đã xuất đúng và phù hợp với thông tư hướng dẫn về xuất hóa đơn chưa cũng như là chứng từ đã đầy đủ chưa (Hợp đồng, Phiếu xuất kho, Hóa đơn tài chính, Biên bản giao nhận hàng…). Đối với những trường hợp giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại đã đầy đủ chứng từ chưa?.
Rà soát lại Tờ khai thuế TNCN tạm tính cũng như Tờ Khai Quyết toán thuế TNCN doanh nghiệp đã tính đúng và đủ chưa (Bằng cách so sánh với hợp đồng lao động, bảng lương, Quy chế lương, MST TNCN, Đăng ký giảm trừ gia cảnh…..).
Rà soát lại tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng cách xem xét hóa đơn đầu vào có đủ điều kiện để được khấu trừ VAT đầu vào hay không? (Hóa đơn đầy đủ tên Cty, Mã số thuế, địa chỉ, Cách viết hóa đơn, Hợp đồng, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Phiếu nhập, Phiếu xuất…). Cũng như kiểm hóa đơn đầu ra đơn vị có kê khai đầy đủ hóa đơn chưa?
Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đơn vị đã kê khai đúng và đủ chưa cũng như kiểm tra về vấn đề xử lý hóa đơn trong các tình huống điều chỉnh hóa đơn…
Bước 3 Hoàn thiện bổ sung hóa đơn chứng từ hợp lệ của những nghiệp vụ thiếu hóa đơn chứng từ để được cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lý
Trên cơ sở những sai sót đã phát hiện tại Bước 2 chúng tôi sẽ phát hành một báo cáo tư vấn hoàn thiện chứng từ và sổ sách kế toán cũng như điều chỉnh báo cáo Quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế, Cụ thể bố cục báo cáo như sau:
Hiện trạng: Nêu ra những thiếu sót và sai sót về mặt chứng từ cũng như cách hạch toán kế toán dẫn đến khai sai hoặc khai nhằm rằng trong Quyết toán thuế TNDN cũng như Quyết toán thuế TNCN.
Rủi ro: Cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra
Giải pháp: Đưa ra những giải pháp hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán để tối ưu hóa số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật về thuế.
Bước 4 Trao đổi với đơn vị và cùng thống nhất giải pháp để thực hiện hoàn thiện chứng từ, sổ sách kế toán và tiến hành điều chỉnh.
Bước 5 Lập các tờ khai thuế điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời và hiệu chỉnh sổ kế toán (nếu có) trên cơ sở những vấn đề được thống nhất tại Bước 3 và Bước 4.
Bước 6 Soạn thảo các văn bản phúc đáp cơ quan quản lý thuế, giải trình hoặc cung cấp bổ sung thông tin tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế (nếu có).
Bước 7 Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải trình trước cơ quan quản lý thuế.
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP MỘT SỐ NỘI DUNG (CÓ THỂ CÓ)
Phần 1: Tư vấn Hóa đơn chứng từ – Kê khai thuế – Quyết toán thuế
1 Tư vấn các vấn đề liên quan đến Hóa đơn chứng từ (Lập hóa đơn, trường hợp mất hóa đơn, trường hợp điều chỉnh hóa đơn, Lập báo tình hình sử dụng hóa đơn Quý, Khởi tạo và phát hành hóa đơn, Cách lập Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu chi, Giấy nộp tiền vào NSNN, Ủy nhiệm chi….).
2 Tư vấn về chứng từ kế toán liên quan đến tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ sao cho phù hợp với Quy định của Luật thuế để được tính vào chi phí hợp lý và không bị phạt;
3 Tư vấn cách soạn thảo hợp đồng Với những điều khoản có liên quan đến thuế sao cho phù hợp với Luật thuế;
4 Tư vấn cách quản lý sắp xếp hóa đơn chứng từ phù hợp với chế độ kế toán;
5 Tư vấn về thuế GTGT;
6 Tư vấn hóa đơn hợp lệ và hóa đơn không hợp lệ, Hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ VATđầu vào;
7 Tư vấn và kiểm tra cách lập tờ khai thuế GTGT; Tư vấn các trường hợp kê khai bổ sung khi kê khai bi sai sót;
8 Tư vấn về thuế TNCN:
9 Tư vấn Đăng ký MST; Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc; Tư vấn về những khoản thu nhập nào là chịu thuế và những khoản thu nhập nào không chịu thuế TNCN;
10 Tư vấn và kiểm tra cách kê khai Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý và Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cuối năm;
11 Tư vấn xây dựng chứng từ của chi phí lương (Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH và Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu thập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng);
12 Tư vấn về ký kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng và trên 3 tháng.
13 Tư vấn về thuế TNDN:
14 Tư vấn và kiểm tra cách lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý; Tờ khai Quyết toán thuế TNDN;
15 Tư vấn và kiểm tra về cách lập bảng cân đối của Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận để doanh nghiệp tiện theo dõi mà cân đối doanh thu và chi phí nhằm tối ưu hóa số thuế TNDN phải nộp;
16 Tư vấn cách tính tổng chi phí hợp lý để tính Tổng mức chi phí hợp lý khi tính chi phí bị khống chế;
17 Tư vấn hoàn thiện chứng từ của những khoản chi phí phát sinh trong kỳ sao cho cơ sở chứng từ chặt chẽ để hạn chế tối đa việc xuất toán khỏi chi phí hợp lý của Cơ quan thuế (Ví dụ như chứng từ của tiền cơm, chứng từ của tiền đồng phục, chứng từ của tiền công tác phí…).
18 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Tư vấn và kiểm tra cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
Phần 2: Tư vấn Hạch toán kế toán-Sổ sách-Lập BCTC
1 Tư vấn tổ chức bộ máy kế toán sao cho bộ máy kế toán không công kềnh mà vẫn đảm bảo công việc chạy tốt.
2 Tư vấn cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (Gồm hạch toán lương và các khoản trích theo lương; Hạch toán doanh thu giá vốn; Hạch toán tài sản cố định và Chi phí trả trước; Tư vấn các bút toán kết chuyển và các bút toán khóa sổ cuối kỳ; Tư vấn cách hạch toán từ chứng từ vào trong phần mềm kế toán).
3 Tư vấn cách đối chiếu số liệu (Giữa sổ phụ ngân hàng và sổ chi tiết 112; Giữa tờ khai thuế GTGT và sổ 133 và 3331…)
4 Tư vấn cách lập báo cáo nhập xuất tồn (Đối chiếu số liệu giữa 632 và bảng tổng hợp nhập xuất tồn hoặc giữa 621 và bảng tổng hợp nhập xuất tồn).
5 Tư vấn cách lập bảng phân bổ khấu hao tài sản cố đinh; Bảng phân bổ chi phí trả trước và Tư vấn cách lập bảng lương.
6 Tư vấn cách lập báo cáo nhập xuất tồn
7 Tư vấn về các trường hợp phải kiểm kê tài sản vào cuối kỳ hoặc đột xuất (Gồm tiền; Hàng tồn kho và Tài sản cố định).
8 Tư vấn hệ thống sổ sách: tư vấn quản lý sổ sách chứng từ hàng năm, tư vấn cần in đầy đủ số sách kế toán cho DN, mở các loại sổ cần thiết phục vụ cho công việc quyết toán thuế cuối năm.
9 Tư vấn về Cách lập báo cáo tài chính gồm (Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính).
10 Tư vấn về mảng kế toán nội bộ của đơn vị.

 

 

 

 

Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

  • Địa chỉ : 64/4 ĐHT 21, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM
  • Điện thoại: 028 3636 4038 – 028 3636 4039
  • E-mail : kiemtoandenhat@gmail.com
Bản quyền thuộc về FAC
Gọi ngay
Facebook Chat
Facebook Chat
Zalo Chat